...

Regulamin usług woh.group

Regulamin

Płatne usługi tworzenia stron internetowych, sklepów, kampanii reklamowych online oraz hostingowe udostępniane są przez firmę:
WOH GROUP LTD
128 City Road London
EC1V 2NX
UNITED KINGDOM

dalej występującego pod nazwą WOH GROUP LTD.
Dokument ten stanowi warunki usług oferowanych przez WOH GROUP LTD i jego treść nie podlega jakiejkolwiek negocjacji.
Wykupienie jednej z usług poprzez zawarcie umowy na dowolną usługę jest jednoznaczna z bezwarunkową akceptacją całości regulaminu/umowy.

Dział I – Warunki prowadzenia usługi

Warunkiem koniecznym do udostępnienia serwera jest zaakceptowanie treści regulaminu. Nieprzestrzeganie postanowień wynikających z regulaminu stanowi podstawę do zablokowania dostępu do serwera. Wszelkie reklamacje wynikające z nieznajomości Regulaminu nie będą rozpatrywane.
Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych danych kontaktowych (imię, nazwisko, adres, numer telefonu i innych wymienionych w formularzu) podczas rejestracji konta. Celowe wpisanie nieprawdziwych, bądź niepełnych danych upoważnia właściciela WOH GROUP LTD do zablokowania bądź skasowania konta, nawet po dokonaniu opłaty za usługi hostingowe, bez ich zwrotu.
W przypadku zmiany danych kontaktowych, podanych w formularzu należy niezwłocznie poinformować WOH GROUP LTD np. drogą elektroniczną pod adresem e-mail: contact@woh.group.
Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez firmę WOH GROUP LTD
128 City Road London
EC1V 2NX
UNITED KINGDOM
, zgodnie z ustawą z dnia 29.VIII.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) i oświadcza, że został poinformowany, iż w każdej chwili ma prawo do ich wglądu oraz modyfikacji.
ahosting.pl nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe funkcjonowanie lub niefunkcjonowanie konta użytkownika spowodowane zdarzeniami niezależnymi od ahosting.pl, takimi jak;: konflikty zbrojne, katastrofy naturalne, ataki na internet lub serwer, ograniczenia ruchu wprowadzane przez operatorów łączy internetowych, oraz innymi nie wyszczególnionymi powyżej.
Umowa między ahosting.pl a Klientem wygasa po upływie okresu za jaki został opłacony abonament za usługę. Okres testowy (siedmio dniowy), kończy się w chwili opłacenia usługi hostingu. W przypadku braku opłaty za hosting w okresie testowym lub po zakończeniu okresu abonamentowego, system automatycznie usuwa usługę wraz ze wszystkimi danymi na niej zawartymi. Jest to proces nieodwracalny. Klient może zrezygnować z usług w dowolnym momencie, godząc się na stratę wniesionej opłaty. Wszelkie problemy należy zgłaszać w godzinach pracy firmy tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 19:30 pod adresem:
techniczne i merytoryczne: contact@woh.group
Bądź telefonicznie: +48 22 240-95-95

Dział II – Prawa klienta

Klient ma prawo żądać prawidłowego działania serwera, zgodnie z regulaminem prowadzenia hostingu. Klient może zrezygnował z usług serwisu w każdej chwili, jednakże nie będą mu zwracane wcześniej wniesione opłaty.

Dział III – Obowiązki i odpowiedzialność klienta

Klient zobowiązuje się, iż na serwerze nie będzie przechowywał ani udostępniał treści zakazanych przez prawo Rzeczpospolitej Polskiej, prawo Republiki Federalne Niemiec oraz Francji, na których terenie fizycznie zlokalizowane są serwery używany przez WOH GROUP LTD. W szczególności Klient zobowiązuje się nie przechowywać ani udostępniać na serwerze treści faszystowskich, komunistycznych, pornograficznych, stron związanych z 'warezem’ oraz obrażających jakąkolwiek religię, treści do publikacji i przechowywania których nie posiada praw, oraz treści w jakikolwiek sposób naruszających dobra osób trzecich.
Zabrania się działania na szkodę pozostałych klientów WOH GROUP LTD (poprzez np. nadmierne wykorzystywanie zasobów serwera lub obciążanie procesora), utrzymywania stron z grami obciążającymi nadmiernie procesor, spamowania skrzynek elektronicznych lub innych zasobów innych użytkowników Internetu, dokonywania prób wstąpienia w posiadanie prywatnych haseł lub zasobów danych innych klientów ahosting.pl i Internetu przy użyciu konta, nie zamieszczania skryptów i programów wykonywalnych (np. CGI, FCGI, PHP itp.), które mogą zakłócić funkcjonowanie łączy, serwera lub witryn innych klientów.
Udostępnianie kupowanych usług osobom trzecim (tzn. udostępnianie loginu i hasła do panelu administracyjnego) do używania jest traktowane jako naruszenie niniejszego Regulaminu i może być przyczyną natychmiastowej dezaktywacji zakupionych usług bez prawa do zwrotu jakichkolwiek wpłat. Klient rejestrując konto lub/i domenę odpowiada w pełni za jej nazwę. ahosting.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności, a wszelkie spory na tym tle będą rozstrzygane bez udziału ahosting.pl. Klientom, mającym dostęp do shella przez SSH, zabrania się pozostawiać w tle jakiekolwiek procesy (ze szczególnym naciskiem na pozostawianie sesji irc i botów).
ahosting.pl nie odpowiada za utratę danych klientów w wyniku siły wyższej (kataklizm, pożar i inne nieszczęśliwe wypadki). Każdy klient może i powinien dbać o wykonywanie backupów w celu zabezpieczenia swoich danych i jest odpowiedzialny za jej aktualność. ahosting.pl wykonuje backupy kont klientów 3 razy w tygodniu. W przypadku wystąpienia awarii i nie wykonania się backupu, WOH GROUP LTD może odmówić przekazania backupu. Klient zobowiązany jest wnosić płatności podając w tytule przelewu login do usługi. Płatności muszą zostać zaksięgowane na naszym koncie firmowym najpóźniej w dniu wygaśnięcia usługi, która podana jest w Panelu Klienta w sekcji związanej z danym typem usług. Księgowanie systemowe płatności za usługi odbywa się w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku. W weekendy i święta państwowe płatności nie są księgowane. Brak wpłaty w wymaganym terminie może skutkować natychmiastowym jej usunięciem.

Dział IV – Zobowiązania WOH GROUP LTD

WOH GROUP LTD dołoży wszelkich starań aby serwer pracował bez przerw, w sposób ciągły. Jednakże nie odpowiada za straty wynikłe z powodu przerw w dostępie do stron użytkowników. Jeśli uptime serwera w ciągu miesiąca spadnie poniżej 97%,
ahosting.pl przedłuży ważność konta o 1/4 miesiąca kalendarzowego za każde rozpoczęte 1% czasu niedostępności serwera w ciągu miesiąca lub zastosuje upust w wysokości 1/48 opłaty rocznej za każde rozpoczęte 1% czasu niedostępności serwera w ciągu miesiąca. Wyłączona z tej odpowiedzialności jest sytuacja niezależna od WOH GROUP LTD.
WOH GROUP LTD będzie chronił dane swoich klientów, nie będzie ich udostępniał podmiotom niepowołanym, dane będą wykorzystywane tylko i wyłącznie do obsługi klienta i do zapewnienia mu wszystkich możliwych usług. WOH GROUP LTD jednak zrzeka się odpowiedzialności za ewentualne wykradnięcie/utratę danych osobowych Klientów.
WOH GROUP LTD gwarantuje maksymalny czas reakcji na poziomie 24h liczone co do dni roboczych.
W przypadku fizycznej niemożliwości spełnienia pkt. 3, WOH GROUP LTD powiadomi mailowo klienta na 2 dni przed zaplanowaną nieobecnością.

Dział V – Reklamacje

 • Wszelkie reklamacje Klientów będących Przedsiębiorcami dotyczące niewykonania lub nienależytego świadczenia usług przez Operatora powinny być wysyłane w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, na adres: WOH GROUP LTD
  128 City Road London
  EC1V 2NX
  UNITED KINGDOM
 • W przypadku Klientów będących Konsumentami reklamacje można składać np. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: contact @ woh.group, na piśmie lub telefonicznie
 • Zalecamy podać w reklamacji (poniższe zestawienie ma charakter obowiązkowy w przypadku Przedsiębiorców oraz przykładowy w przypadku Konsumentów):
  a) identyfikator Klienta
  b) dane Klienta (abonenta), tzn.: I) nazwę firmy i nr NIP w przypadku Przedsiębiorców/imię i nazwisko i PESEL w przypadku Konsumentów (osób prywatnych), II) adres, III) kod pocztowy, IV) miasto, V) typ zakupionej usługi, VI) uzasadnienie reklamacji.
 • Operator rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania, wysyłając odpowiedź na wskazany przez Klienta adres (w tym adres e-mail) lub na inny adres wskazany przez Konsumenta. W przypadku potrzeby uzyskania dodatkowych informacji koniecznych do rozpatrzenia reklamacji, Operator niezwłocznie, nie później niż w ciągu w ciągu 7 dni od momentu otrzymania reklamacji poinformuje Klienta o takiej konieczności. Przedsiębiorca może dochodzić roszczeń wobec Operatora na drodze sądowej dopiero po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego i podjęciu działań zmierzających do polubownego rozwiązania zaistniałego sporu, w szczególności poprzez przeprowadzenie stosownych negocjacji

Dział VI – Odstąpienie od umowy przez Konsumentów

 1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Konsumentów i zawieranych przez nich umów na odległość z Operatorem.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów (1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (3) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Operatora o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem wyjątku o którym mowa w zdaniu następnym. W przypadku usługi, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia. Bieg terminu do odstąpienia od umowy o świadczenie usługi rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.
 4. Oświadczenia kierowane do Operatora można kierować zgodnie z danymi kontaktowymi podanymi w Dziale I niniejszego Regulaminu.

Dział VII – Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji Konsumentów i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do procedury

 1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Konsumentów.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php oraz https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

Dział VII – Postanowienia końcowe

Zaakceptowanie regulaminu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem polityki antyspamowej, dostępnej pod poniższym linkiem:
https://www.host247.pl/podstrona/polityka-antyspamowa,12.html
Klient, w momencie rejestracji usługi, potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu na świadczenie usług hostingowych.

Dział IX – Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie dotyczą przetwarzania przez firmę WOH GROUP LTD
128 City Road London
EC1V 2NX
UNITED KINGDOM
(zwana dalej Dostawcą Usług, https://www.host247.pl) danych osobowych Klientów w związku z zawieranymi umowami na świadczenie usług oraz usług dodatkowych, sprzdaży produktów oraz marketingu bezpośredniego. Przekazywane informacje są zgodne z unijnymi przepisami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 ? tzw. RODO).

Niezależnie od obowiązujących przepisów prawa przetwarzanie danych osobowych według najwyższych standardów, poszanowanie i ochrona prywatności Klientów są dla firmy WOH GROUP LTD
128 City Road London
EC1V 2NX
UNITED KINGDOM
( Host247.pl) jednymi z najwyższych priorytetów.

Administrator danych i dane kontaktowe

Administratorem danych jest WOH GROUP LTD
128 City Road London
EC1V 2NX
UNITED KINGDOM

Dane kontaktowe do WOH Sp. z o. o.: host247@woh.pl
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@woh.pl

Cele przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Klientów są przetwarzane w celach: wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy (np. przyjmowanie zamówień, świadczenia usług, obsługi zleceń i wniosków, rozpatrywania reklamacji); wypełnienia prawnych obowiązków ciążących na administratorze danych oraz realizacji zadań w interesie publicznym (np. wykonywanie zadań związanych z bezpieczeństwem i obronnością, przechowywanie dokumentacji podatkowej); wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Dostawcę Usług (np. marketing bezpośredni własnych produktów, zabezpieczenie i dochodzenie roszczeń, zabezpieczenie i ochrona przed roszczeniami Klientów lub osób trzecich); marketingowych, prowadzenia badań i preferencji zakupowych, w tym oferowania i prezentowania reklam, produktów i usług w oparciu o przypisane Klientowi preferencje, wewnętrznych analiz, nie wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez Dostawcę Usług (np. marketing usług i produktów podmiotów trzecich, marketing własny niebędący marketingiem bezpośrednim). Do profilowania będą wykorzystywane następujące kategorie danych: informacje o produktach i usługach, informacje o płatnościach, informacje zawarte w plikach cookies, informacje o adresach elektronicznych. Dzięki tym działaniom możemy opracować dydykowaną dla Klienta ofertę produktową, a także poprawić jakość korzystania z serwisu należącego do firmy WOH sp. z o. o.

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Podstawami prawnymi przetwarzania danych są: art.6 ust. 1 lit. B Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej ?RODO?) ? tj. Przetwarzanie danych osobowych Klienta jest niezbędne do wykonania umowy, której Klient jest stroną ? odpowiednio umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i / lub umowy sprzedaży.

Prawnie usprawiedliwione interesy

W przypadku przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Dostawcę Usług lub przez stronę trzecią), Dostawca Usług informuje, że prawnie uzasadnionymi interesami realizowanymi przez administratora są: marketing bezpośredni własnych produktów; zabezpieczenie i dochodzenie swoich roszczeń oraz zabezpieczenie się i ochrona przed roszczeniami ze strony Klienta.

Odbiorcy danych

Podanie przez Klienta danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy( oraz czynności dążących do zawarcia umowy) ze Sprzedawcą. Podanie przez Klienta swoich danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży z Dostawcą Usług. Podanie przez Klienta swoich danych osobowych jest także dobrowolne w przypadku umożliwienia Dostawcy Usług / Sprzedawcy przesyłania do niego treści marketingowych.
Zgodnie z definicją „odbiorcy”, umieszczoną w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych, wymienioną w art. 4 pkt 9, Dostawca Usług informuje Klienta, że jego dane osobowe w trakcie ich przetwarzania mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców: Klientowi oraz osobom upoważnionym przez Klienta; upoważnionym przez Dostawcę Usług osobom zatrudnionym u Dostawcy Usług lub w spółkach należących do grupy kapitałowej WOH; podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie i w imieniu Dostawcy Usług oraz osobom upoważnionym, zatrudnionym w tych podmiotach (np. realizacja marketingu przez firmy zewnętrzne, windykacja należności i dochodzenie roszczeń w oparciu o usługi firm zewnętrznych); stronom trzecim – w przypadku zgody Abonenta na przekazanie danych (np. w razie przekazania danych w celach marketingowych, w razie sprawdzenia wiarygodności Klienta przez Biura Informacji Gospodarczej, w przypadku realizacji polecenia zapłaty) lub w przypadku korzystania przez Dostawcę Usług z przysługujących praw (np. w razie cesji wierzytelności wraz z przekazaniem danych osobowych związanych z wierzytelnością); organy publiczne, które mogą otrzymywać dane w przypadkach innych niż w ramach konkretnego postępowania prowadzonego zgodnie z prawem Unii lub prawem polskim.

Przetwarzanie danych w państwach trzecich

Dostawca Usług nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich (poza Unię Europejską) lub organizacji międzynarodowych. W przypadku gdyby taki zamiar powstał Dostawca Usług będzie czynił starania aby w razie konieczności przekazania danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej było to państwo lub organizacja, wobec których Komisja Europejska (zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych) stwierdziła odpowiedni stopień ochrony. W innym przypadku Dostawca Usług będzie mógł przekazać dane osobowe do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej wyłącznie pod warunkiem zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń i pod warunkiem obowiązywania egzekwowalnych praw osób, których dane dotyczą i skutecznych środków ochrony prawnej, o których mowa w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych oraz z uwzględnieniem przekazania Klientowi informacji o możliwościach uzyskania kopii danych lub o miejscu udostępnienia danych.

Okresy przechowywania danych

Dane osobowe są przechowywane:

 • w przypadku gromadzenia danych osobowych na potrzeby realizacji zamówienia lub zawarcia Umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO): od momentu zebrania danych przed zawarciem umowy w celu jej zawarcia lub od momentu zebrania tych danych w trakcie zawierania Umowy lub od momentu zebrania tych danych w trakcie trwania umowy (w razie uzupełnienia lub aktualizacji danych w trakcie trwania Umowy) do czasu rozwiązania umowy lub realizacji umowy po momencie jej rozwiązania (np. rozpatrywanie reklamacji);
 • w przypadku gromadzenia danych osobowych w celu wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa lub w związku z realizacją zadań w interesie publicznym (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c i e) przez okres realizacji obowiązków i zadań wynikających z poszczególnych przepisów prawa;
 • w przypadku przetwarzania danych osobowych w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Dostawcy Usług (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) dane będą przechowywane nie dłużej niż w okresie sześciu lat od momentu rozwiązania umowy lub do momentu wniesienia uzasadnionego sprzeciwu wobec przetwarzania w takim celu;
 • w przypadku gromadzenia danych osobowych na podstawie zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a lub f RODO): od momentu wyrażenia zgody na przetwarzanie danych nią objętych (również w trakcie realizacji umowy) do momentu realizacji wniosku o wycofanie tej zgody, w przypadku jej wycofania, lub do momentu odnotowania sprzeciwu;
 • poza sytuacjami wymienionymi powyżej dane będą mogły być przechowywane w okresie ograniczenia przetwarzania tych danych ustanowionego na wniosek Abonenta, wniosek organu nadzorczego ? w sytuacjach przewidzianych przez RODO w art. 18 oraz art. 58. W każdym momencie przetwarzania danych osobowych Dostawca Usług kieruje się zasadami ograniczenia celu, minimalizacji danych i ograniczonych okresów przetwarzania.

Prawa Klienta związane z przetwarzaniem danych osobowych

Klientowi przysługuje prawo żądania dostępu do treści jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Dodatkowo Klient posiada prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych. Realizacja wymienionych w niniejszym akapicie praw odbywa się zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) ? w oparciu o definicje i mechanizmy opisane w tym rozporządzeniu.

W przypadku gdy Dostawca Usług przetwarza dane osobowe na podstawie zgody Klienta, Klient ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na zasadach określonych przez ogólne rozporządzenie o ochronie danych, a w szczególności na podstawie art. 77 tego rozporządzenia. W Polsce Organem nadzorczym od 25 maja 2018 r. jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.

Kategorie danych. Wymóg podania danych. Konsekwencje braku podania danych.

Dostawca Usług informuje, że podanie następujących danych jest wymogiem umownym i jednocześnie warunkiem zawarcia Umowy: imię, nazwisko, rodzaj i numer dowodu tożsamości, PESEL, miejsce zamieszkania, miejsce świadczenia usług, adres korespondencyjny. Podanie innych danych, takich jak: numery telefonów kontaktowych, adresu poczty elektronicznej jest wymogiem umownym, ale nie jest warunkiem zawarcia lub realizacji Umowy. Podanie wszystkich danych jest dobrowolne. Konsekwencją braku podania danych, które są warunkiem zawarcia umowy jest brak możliwości zawarcia z Dostawcą Usług/Sprzedawcą Umowy. Konsekwencją braku podania danych, które nie są warunkiem zawarcia umowy jest brak możliwości wykorzystania tych danych dla celów związanych z ich zebraniem (tj. np. kontaktowanie się z Klientem za pomocą tych danych w celu realizacji umowy, możliwość przedstawienia ofert marketingowych).

Informacje końcowe

Zasady opisane w dokumencie mają zastosowanie od 25 maja 2018 r. – tj. od dnia rozpoczęcia stosowania RODO.

Przy formułowaniu powyższych informacji kierowaliśmy się tym, aby były one w jak największym stopniu konkretne i precyzyjne (w tym zgodne ze ścisłymi pojęciami i definicjami ustanowionymi przez RODO), a zarazem, proste, jasne i zrozumiałe. W celu stałego zapewnienia tego oraz w związku ze zmieniającymi się często przepisami prawa zastrzegamy sobie prawo do ciągłego poprawiania i udoskonalania formy i treści tych informacji. Zdajemy sobie sprawę, że niniejszy materiał jest obszerny, dlatego w razie jakichkolwiek uwag, pytań czy wątpliwości (w szczególności związanych z przetwarzaniem przez nas danych osobowych w konkretnych celach i sytuacji) prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych WOH sp. z o. o.: iod@woh.pl

Pełny tekst ogólnego europejskiego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) znajdziecie Państwo na stronie: https://www.giodo.gov.pl/pl/569/9276

Regulamin wchodzi w życie w dniu 01.03.2019 roku.
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.